О вели́кий и всехва́льный апо́столе и евангели́сте Иоа́нне Богосло́ве, напе́рсниче Христо́в, те́плый на́ш засту́пниче и ско́рый в ско́рбех помо́щниче! Умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти на́м оставле́ние все́х прегреше́ний на́ших, ели́ко согреши́хом от ю́ности на́шея, во все́м житии́ на́шем, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми на́шими чу́вствы. Во исхо́де же ду́ш на́ших помози́ на́м, гре́шным, изба́витися возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да твои́м ми́лостивным предста́тельством прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О вели́ции уго́дницы Бо́жии и преди́внии чудотво́рцы, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, гра́да Му́рома предста́телие и храни́телие, и о все́х на́с усе́рднии ко Го́споду моли́твенницы! К ва́м прибега́ем и ва́м с упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о на́с, гре́шных, святы́я моли́твы ва́ша ко Го́споду Бо́гу, и испроси́те у бла́гости Его́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспе́яние, ми́ра умире́ние, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, телесе́м здра́вие и душа́м спасе́ние. Исхода́тайствуйте у Царя́ Небе́снаго Це́ркви Святе́й и все́й держа́ве Росси́йстей ми́р, тишину́ и благоустрое́ние, и все́м на́м житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Огради́те Оте́чество ва́ше и вся́ гра́ды Росси́йския от вся́каго зла́; и вся́ правове́рныя лю́ди, к ва́м приходя́щия и святы́м моще́м ва́шим поклоняющиеся, осени́те благода́тным де́йством богоприя́тных моли́тв ва́ших, и вся́ проше́ния и́х во бла́го испо́лните. Е́й, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, со умиле́нием ва́м дне́сь возноси́мых, но бу́дите о на́с при́снии предста́телие ко Го́споду, и сподо́бите на́с по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное улучи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати: да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О уго́дницы Бо́жии, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, к ва́м прибега́ем и к ва́м со упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о на́с, гре́шных (имяре́к), святы́я моли́твы ва́ши ко Го́споду Бо́гу и испроси́те у бла́гости Его́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспе́яние. И хода́тайствуйте на́м у Царя́ Небе́снаго житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Е́й, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, но бу́дите о на́с при́снии предста́телие ко Го́споду, и сподо́бите на́с по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га во ве́ки веко́в.